دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ Big lies on Reza Shah Bozorg

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ


دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۱     

Big lies on Reza Shah Bozorg 1

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۲

Big lies on Reza Shah Bozorg 2

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۳

Big lies on Reza Shah Bozorg 3

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۴

Big lies on Reza Shah Bozorg 4

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۵

Big lies on Reza Shah Bozorg 5

دروغ هایی بزرگ در مورد رضا شاه بزرگ ۶

Big lies on Reza Shah Bozorg 6

June 12 2012

۱۲ ژوئن ۲۰۱۲

 

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد Mossadegh’s trick to help British

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد


مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد ۱  

Mossadegh’s trick to help British 1

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد ۲

Mossadegh’s trick to help British 2

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد ۳

Mossadegh’s trick to help British 3

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد ۴

Mossadegh’s trick to help British 4

مصدق در لباس دشمنی با انگلیس ایرانیان را فریب می‌‌داد ۵

Mossadegh’s trick to help British 5

May 21 2012

 ۲۱ می ۲۰۱۲

 

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود How the British realize their inauspicious plans

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود ۱  

How the British realize their inauspicious plans 1

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود ۲

How the British realize  their inauspicious plans 2

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود ۳

How the British realize their inauspicious plans 3

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود ۴

How the British realize their inauspicious plans 4

چگونگی‌ زمینه سازی انگلیسیها برای رسیدن به اهداف شوم خود ۵

How the British realize their inauspicious plans 5

 

May 7 2012

 ۷ می ۲۰۱۲

 

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی


کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۱

Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation 1

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۲

Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation 2

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۳

Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation 3

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۴

Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation 4

کاپیتولاسیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۵

Mohammad Reza Shah Pahlavi and Capitulation 5

 

May 28 2012

۲۸ می ۲۰۱۲

 

 

نا گفته هایی در مورد بحرین و ایران Truth on Iran and Bahrain

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران ۱  

Truth on Iran and Bahrain 1

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران ۲

Truth on Iran and Bahrain 2

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران ۳

Truth on Iran and Bahrain3

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران ۴

Truth on Iran and Bahrain 4

نا گفته هایی در مورد  بحرین و ایران ۵

Truth on Iran and Bahrain 5

May 4 2012

۴می۲۰۱۲

 

قاجار و فرمانفرما The Qajar and Farmanfarma family

قاجار و فرمانفرما

 

قاجار و فرمانفرما ۱

The Qajar and Farmanfarma family 1

قاجار و فرمانفرما ۲

The Qajar and Farmanfarma family 2

قاجار و فرمانفرما ۳

The Qajar and Farmanfarma family 3

قاجار و فرمانفرما ۴

The Qajar and Farmanfarma family 4

قاجار و فرمانفرما ۵

The Qajar and Farmanfarma family 5

April 30 2012

۳۰ آوریل ۲۰۱۲

 

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده ۱   

Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh 1

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده ۲

Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh 2

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده ۳

Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh 3

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده ۴

Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh 4

دروغی بزرگ:بی‌ مهری رضا شاه بزرگ به آقای مصدق برای مخالفت وی با انقراض قاجار و تاسیس پادشاهی پهلوی بوده ۵

Big lie:Reza shah bozorg against Mossadegh5

 April 23 2012

۲۳  آوریل ۲۰۱۲

 

ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین؟؟ Mossadegh, person of distinction

ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین؟؟

 ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۱  

Mossadegh, person of distinction 1

 ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۲

Mossadegh, person of distinction 2

 ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۳

Mossadegh, person of distinction 3

 ادامه:آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۴

Mossadegh, person of distinction 4

 April 16 2012

۱۶  آوریل ۲۰۱۲

 

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین؟؟ Mossadegh, person of distinction

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین؟؟

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۱

Mossadegh, person of distinction 1

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۲

Mossadegh, person of distinction 2

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۳

Mossadegh, person of distinction 3

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۴

Mossadegh, person of distinction 4

آقای مصدق، یکی‌ از بزرگان ایران زمین ۵

Mossadegh, person of distinction 5

April 9 2012

۹ آوریل ۲۰۱۲

 

ریشه یابی‌ روزشمار ایرانی Persian calendar origin

گفتگوی کدبان هومر آبرامیان و استاد مهدی شمشیری

ریشه یابی‌ روزشمار ایرانی۱

ریشه یابی‌ روزشمار ایرانی ۲

ریشه یابی‌ روزشمار ایرانی ۳

ریشه یابی‌ روزشمار ایرانی ۴

Persian calendar origin 4

December 2009

 دسامبر ۲۰۰۹