گفتگوهای استاد شمشیری با رادیو تلویزیون ندا

انگلیس، کشوری بنا شده بر روی خون انسانهای بیگناه ۱

انگلیس، کشوری بنا شده بر روی خون انسانهای بیگناه ۲

انگلیس، کشوری بنا شده بر روی خون انسانهای بیگناه ۳

انگلیس، کشوری بنا شده بر روی خون انسانهای بیگناه ۴

July 15 2011

 

قرداد بسیار شوم و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت ۱

قرداد بسیار شوم و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت ۲

قرداد بسیار شوم و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت ۳

قرداد بسیار شوم و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت ۴

June 24 2011


مهدی بازرگان رهبر گروه خیانت کار ملی‌ مذهبی ۱

مهدی بازرگان رهبر گروه خیانت کار ملی‌ مذهبی ۲

مهدی بازرگان رهبر گروه خیانت کار ملی‌ مذهبی ۳

June 17 2011

مصدق السلطنه عامل اصلی‌ از دست دادن بحرین به انگلیس ۱

مصدق السلطنه عامل اصلی‌ از دست دادن بحرین به انگلیس ۲

مصدق السلطنه عامل اصلی‌ از دست دادن بحرین به انگلیس ۳

June 10 2011

ادامهٔ مظفرالدین شاه ۱

ادامهٔ مظفرالدین شاه ۲

ادامهٔ مظفرالدین شاه ۳

ادامهٔ مظفرالدین شاه ۴

ادامهٔ مظفرالدین شاه ۵

June 3 2011

گشایش حافظ شیرازی ۱

گشایش حافظ شیرازی ۲

گشایش حافظ شیرازی ۳

گشایش حافظ شیرازی ۴

گشایش حافظ شیرازی ۵

May 30 2011

نا گفته هایی دربارهٔ تاریخ ایران ۱

نا گفته هایی دربارهٔ تاریخ ایران ۲

نا گفته هایی دربارهٔ تاریخ ایران ۳

نا گفته هایی دربارهٔ تاریخ ایران ۴

نا گفته هایی دربارهٔ تاریخ ایران ۵

May 20 2011

رضا شاه بزرگ ۱

رضا شاه بزرگ ۲

رضا شاه بزرگ ۳

رضا شاه بزرگ ۴

رضا شاه بزرگ ۵

رضا شاه بزرگ ۶

May 13 2011

مظفرالدین شاه ۱

مظفرالدین شاه ۲

مظفرالدین شاه ۳

مظفرالدین شاه ۴

مظفرالدین شاه ۵

May 27 2011