یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ Another Reza Shah’s ingenuity

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۱   

Another Reza Shah’s ingenuity 1

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۲

Another Reza Shah’s ingenuity 2

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۳

Another Reza Shah’s ingenuity 3

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۴

Another Reza Shah’s ingenuity 4

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۵

Another Reza Shah’s ingenuity 5

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۶

Another Reza Shah’s ingenuity 6

June 24 2012

۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

 

۴ دیدگاه

  1. من یک ایرانی هستم واز شما برای تلاش هایتان سپاسگزارم.

  2. سپاسگزارم

  3. http://arya3de.blogspot.co.uk برای اطلاع از چگونگی تحمیل رفراندوم پنهان تحمیلی کارتر به شاه ایران زیر نظر سازمان ملل متحد که در دبیرخانه این سازمان به ثبت رسیده به نوشته های مقدماتی در این وب بروید

  4. برای اطلاع از مقدمات چگونگی ی تحمیل رفراندوم پنهان زیر نظر سازمان ملل متحد که در دبیرخانه این سازمان به ثبت رسیده بهآدرس اینترنتی
    http://arya3de.blogspot.co.uk
    بروید

پاسخ دهید