بایگانی برای ‘گفتگو ها’ دسته

بخش پایانی داستان نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید. در این بخش داستان از دست رفتن حد اقل ۲۰ درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران و دهها شرکت وابسته به آن (که متعلق به دولت و ملت ایران بود) شرح داده شده است. (قسمت ششم و پایانی)

AUDIO

بخش پایانی داستان نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید.

در این بخش داستان از دست رفتن حد اقل ۲۰ درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران و دهها شرکت وابسته به آن (که متعلق به دولت و ملت ایران بود) شرح داده شده است.

(قسمت ششم و پایانی)

تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ = ۹ بهمن ۱۳۹۱

VIDEO

 

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت پنجم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت پنجم)

تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳ = ۲ بهمن ۱۳۹۱

VIDEO

 

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت چهارم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت چهارم)

تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ = ۱۸ دی۱۳۹۱

VIDEO

 

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت سوم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت سوم)

تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ = ۱۱ دی ۱۳۹۱

VIDEO

 

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت دوم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت دوم)

تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ = ۴ دی ۱۳۹۱

VIDEO

 

نقش دولت انگلیس در ملی شدن صنعت نفت در ایران – علاقۀ شدید شرکت نفت انگلیس و ایران جهت واگذاری پخش فرآورآورده‌های نفتی در داخل کشور به دولت ایران (قسمت اول)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملی شدن صنعت نفت در ایران – علاقۀ شدید شرکت نفت انگلیس و ایران جهت واگذاری پخش فرآورآورده‌های نفتی در داخل کشور به دولت ایران (قسمت اول)

تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ = ۲۷ آذر ۱۳۹۱

VIDEO

 

موردی از مصدق About Mossadegh

موردی از مصدق

موردی از مصدق ۱    

About Mossadegh 1

موردی از مصدق ۲

About Mossadegh 2

موردی از مصدق ۳

About Mossadegh 3

موردی از مصدق ۴

About Mossadegh 4

موردی از مصدق ۵

About Mossadegh 5

موردی از مصدق ۶

About Mossadegh 6

July 9 2012

 ۹ ژولای ۲۰۱۲

 

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ Another Reza Shah’s ingenuity

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۱   

Another Reza Shah’s ingenuity 1

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۲

Another Reza Shah’s ingenuity 2

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۳

Another Reza Shah’s ingenuity 3

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۴

Another Reza Shah’s ingenuity 4

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۵

Another Reza Shah’s ingenuity 5

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۶

Another Reza Shah’s ingenuity 6

June 24 2012

۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

 

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده Ignorance , a source of confusion

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده

 

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۱

Ignorance , a source of confusion 1

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۲

Ignorance , a source of confusion 2

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۳

Ignorance , a source of confusion 3

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۴

Ignorance , a source of confusion 4

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۵

Ignorance , a source of confusion 5

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۶

Ignorance , a source of confusion 6

 July 2 2012

 ۲ ژولای ۲۰۱۲

 

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجدMohammad gholi Majd, a true lier

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۱    

Mohammad gholi Majd, a true lier 1

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۲

Mohammad gholi Majd, a true lier 2

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۳

Mohammad gholi Majd, a true lier 3

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۴

Mohammad gholi Majd, a true lier 4

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۵

Mohammad gholi Majd, a true lier 5

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۶

Mohammad gholi Majd, a true lier 6

June 18 2012

 ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲