با درود

در سال ۱۳۱۷ در اهواز دیده به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به انتها رساندم. سپس به عنوان دبیر، نخست در دبستان دانش پهلوی آغاز به کار کردم و پس از آن در دبیرستان ادامه به کار دادم. همزمان با دبیری در دبیرستان، در سال ۱۳۳۷ به عنوان گوینده در رادیو اهواز به کار دوم پرداختم. پس از آن در سال ۱۳۴۷ به تهران فرستاده شدم و در دبیرستان منوچهری تهران کار خود را ادامه دادم و همزمان با کار دبیری توانستم مدرک لیسانس زبان عربی‌ را از دانشکدهٔ ترجمه دریافت کنم. بنا به درخواست رادیو تلویزیون ملی‌ ایران از وزارت آموزش و پرورش، تمام وقت با سمت گویندهٔ رادیو تهران به کار ادامه دادم و این سمت را چند سالی‌ در میدان ارگ عهده دار بودم

بعد از چندین سال به سمت دبیر اخبار رادیو ایران برگزیده شدم و پس از آن نیز با عنوان سر دبیر اخبار به کار خود در رادیو ایران ادامه دادم. آخرین گفتگوی خود را با شاهنشاه فقید، محمد رضا شاه پهلوی، در فرودگاه مهراباد به خوبی‌ به یاد دارم و به همین خاطر پس از شورش سال ۵۷ از رادیو تلویزیون اخراج و به دلیل طاغوتی بودن و گفتگو با شاه فقید در هنگام ترک ایران به زندان افتادم

به دلیل نداشتن پروندهٔ سنگین، برای مدتی‌ از زندان بیرون آمدم و سپس در نخستین موقعیت به پیشنهاد و خواهش دوستان ایران را ترک کردم

در این چند سال سیاه همواره مبارزهٔ خود را با رژیم ننگین اسلامی ادامه داده و خواهم داد

جاوید ایران و سربلند ایرانی

مرتضی‌ لطفی‌

پیوند با مرتضی‌ لطفی‌