کلیدواژه ‘۲۸ امرداد’

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !
دیدن این برنامه را به هر ایرانی چه هوادار شاه, چه مصدقی, از هر طیف سیاسی, پیشنهاد میکنم!
با مهر, خسرو فروهر