کلیدواژه ‘کاروان ابتذال’

کاروان ابتذال

مردمی که کثافت کاری بهمن ۵۷ را انقلاب مینامند قهرمانان جدیدشان هم از قماش سید ممد خان حسینی بخوانید شاه اسمائیل کالیفرنیایی, احمدی نژاد مموتی, روحانی جون و کامبیز حسینی پارازیتی خواهند بود!
از سرنوشت باید سپاسگزار باشم که از این مردمان بی نیاز هستم و امیدوارم این افراد هر چه بیشتر از من متنفربوده و کمتر و کمتر بیننده برنامه هایم باشند!
زندگی زیبا است و باید به آن ارزش گذاشت!
با مهر,
خسرو فروهر