با سپاس از استاد علی میرفطروس

با سپاس از استاد علی میرفطروس که در نوشته خود به برنامهء من در راستای ۲۸ امرداد زیر مقالهء خود نیز لینک داده اند!
بامهر, خسرو فروهر
http://mirfetros.com/fa/?page_id=3403

اضافه کردن نظر