بایگانی ژوئن 19th, 2017

مصدق, شاه و کاشانی – کودتا چیست؟ قانون اساسی چه میگوید؟ احتشام السلطنه چه گفت؟ شعبان جعفری چه گفت؟ نظر شاپور بختیار درباره مصدق!

برنامه دیشب را برای شما در یوتیوب هم قراردادم. خسرو فروهر: مصدق, شاه و کاشانی – کودتا چیست؟ قانون اساسی چه میگوید؟ احتشام السلطنه چه گفت؟ شعبان جعفری چه گفت؟ نظر شاپور بختیار درباره مصدق!

با سپاس از استاد علی میرفطروس

با سپاس از استاد علی میرفطروس که در نوشته خود به برنامهء من در راستای ۲۸ امرداد زیر مقالهء خود نیز لینک داده اند!
بامهر, خسرو فروهر
http://mirfetros.com/fa/?page_id=3403

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !
دیدن این برنامه را به هر ایرانی چه هوادار شاه, چه مصدقی, از هر طیف سیاسی, پیشنهاد میکنم!
با مهر, خسرو فروهر