بایگانی ژوئن 16th, 2017

تیتر های قلابی تبلیغاتی و خالیبندی جدید به نام اسناد تازه سازمان امنیت امریکا

تیتر های قلابی تبلیغاتی و خالیبندی جدید به نام اسناد تازه سازمان امنیت امریکا در راستای ۲۸ امرداد؟؟!
اولا اگر این ها جدید بودند پس چرا من خودم در رد دروغ کودتا برخی از آنها را در برنامه های تلویزیونی خودم سال ها پیش نشان داده بودم؟!
دوما اگر یکی از فسیلهای ۵۷ به خودش زحمت داده بود و تاریخ های فرنگی را با ایرانی مقایسه کرده بود حتما متوجه میشد که اسناد ۲۷ و ۲۸ امرداد اتفاقا صحبت از قیام خود جوش و غافلگیرانه مردم میکنند!
سوما بقیه اسناد یا مال یک ماه قبل و یا روز های بعد از قیام ملی هسند و نشان میدهند که اینها نشستند و دارند برای خودشان خالی بندی میکنند!
حتی یک سند در آنها نیست که درباره اجرای کودتا در ۲۸ امرداد باشد!

خسرو فروهر, خرداد ماه ۲۵۷۶ ایرانی

مقایسه اسطوره های آریایی “مهاباراتا” با ارزش های اسلامی امروز

خسرو فروهر : آیا سگ ها در هندوستان ارزش بیشتری از زنان در ایران اسلامی دارند؟ مقایسه اسطوره های آریایی مهاباراتا با ارزش های اسلامی امروز –
نگاهی به ارزش ها و الگوهای ایران امروز