بایگانی ژوئن 4th, 2017

خسرو فروهر: اصلاحات ارضی ابتکار خود شاه بود

خسرو فروهر: اصلاحات ارضی ابتکار خود شاه بود
پاسخی کوتاه و ساده به سخنان دشمنان محمد رضا شاه پهلوی! خیر, جان اف کندی به شاه دستور اصلاحات ارضی را نداد!