بایگانی ژوئن 1st, 2017

در مستند بی بی سی در تبلیغ روشنفکری دینی و عبد الکریم سروش چه گفته شد و چه ربطی با یوزف منگله و اردوگاه آشویتس دارد؟

در مستند بی بی سی در تبلیغ روشنفکری دینی و عبد الکریم سروش چه گفته شد و چه ربطی با یوزف منگله و اردوگاه آشویتس دارد؟
دیدن این برنامه را به همه دوستان پیشنهاد میکنم!
با مهر, خسرو فروهر