بایگانی آوریل 14th, 2017

سیرک انتصابات اسلامی با شرکت گوزیلا, کینگ کونگ و شرکا سپس در قسمت اصلی برنامه ادامه سخنان در راستای خرافات, پیامبران و شارلاتان های مدرن

سیرک انتصابات اسلامی با شرکت گوزیلا, کینگ کونگ و شرکا سپس در قسمت اصلی برنامه ادامه سخنان در راستای خرافات, پیامبران و شارلاتان های مدرن

پاسخی منطقی به خرافات سید محمد حسینی وامپراتوری صفوی اش-برنامه فیسبوک خسرو فروهر

هواداران متعصب و فحاش حضرت سید لطفا پیش از فحاشی برنامه را تا آخر ببینند و پیش از حمله به من کمی تحقیق کنند و از خرد خود بهره بگیرند, ضرری ندارد!
پاسخی مستند و منطقی به خرافات سید محمد حسینی و امپراتوری صفوی ایشان – ضبط برنامه فیسبوک خسرو فروهر