بایگانی آوریل 8th, 2017

خرافات دوستان چرا طرفدار داعش نمیشوند؟؟!!

خرافات دوستان چرا طرفدار داعش نمیشوند؟؟!!
برخی برای پدافند از همکاری های خودشان با هخا و یا سید محمد حسینی و حمایت از خرافات این افراد, به من پاسخ میدهند که خوب این افراد دشمن جمهوری اسلامی هستند و سپس به من میگویند تو حق نداری به خرافات این افراد اعتراض کنی!! پرسش ساده من: چرا طرفدار داعش نمیشوید؟؟!! مگر داعش اکنون دشمن جمهوری اسلامی نیست؟؟!! شما که زرتشت را به ابراهیم تحویل میدهید و کوروش را به قبیله قریش اماله میکنید و عاشق کشتار قزلباشان شیعه صفوی هستید, فرقتان با داعش چیست؟ یعنی چون زرتشت ابراهیم بوده است پس سید !! حسینی نواده زرتشت است! تجارت با خرافات چه راحت است میان مردمان امروز ایران!!

خسرو فروهر

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت رادیو زمانه و آخوند کدیور همگام در در حمایت از کشتار هواداران پهلوی!

سایت زمانه به مناسبت ۱۹ فروردین و سی و هشتمین سالگرد اعلام جمهوری اسلامی در ایران مقاله ای از آخوند کدیور را پخش کرد که از همان آغاز با استفاده از القاب زباله های تاریخ” , “طاغوت” “مشتی ماجراجو و از خدا بی خبرفحاشی و توهین به هواداران پهلوی در ان بوده است! جالب این است که در بخش کامنت ها نوشته بودند” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” این هم پاسخی که من برای سایت رادیو زمانه فرستادم:

ادمین سایت نوشته است ” کامنت های توهین آمیز پخش نمیشود!” آیا خود ادمین نوشته توهین آمیز آخوند کدیور را خوانده است؟؟گویا برای سایت زمانه فحاشی به هواداران رژیم گذشته توهین حساب نمیشود! این نوشته همان آغازش به من و هم اندیشان من توهین میکندزباله تاریخ” , “طاغوت” و اراجیفی از این قبیل نشان از این دارد که هنوز ادمین سایت زمانه و آخوند کدیور باورمند به کشتار هواداران پادشاهی مانند روز های اول پیروزی انقلابشان هستند!

آخوند کدیور و ادمین سایت زمانه گویا فراموش کرده اند که فقط یک گروه هرگز با خمینی همکاری نکرد و آنهم هواداران مکتب پهلویسم بودندزمانه که پولش را دولتهای اروپایی میدهند و آخوند کدیور هم که گویا امداد های غیبی روزی اش را میدهند, بهتر است به میهن پرستانی که هرگز با جمهوری اسلامی همکاری نکردندتوهین نکنند!!

در روز یکشنبه به این توهین و دیگر مسائل “زمانه” و آخوند کدیور در برنامه خود اشاره خواهم کرد!

خسرو فروهر 

akhond kadivar va radio zamaneh