بایگانی آوریل 7th, 2017

ابراهیم رئیسی و سیرک انتصابات جمهوری اسلامی ++ بخش یکم:صوفیگری, دکانداران درویش نما, جنایات صفویان و خرافات سیاسی

خسرو فروهر ۱: صوفیگری و شارلاتان ها, سوءاستفاده از نام مولانا – ۲: چرا ابراهیم رئیسی کاندید شد!
در یک سری از برنامه های خود در راستای صوفیگری از سوءاستفاده از نام مولوی تا جنایات صفوی تا شارلاتانهای لوس انجلسی سخن خواهم گفت!