بایگانی ‘شجاع الدین شفا’

شجاع الدین شفا: سالهای رضاشاهی سالهای تحول ایران از عصری به عصر دیگر

شجاع الدین شفا: سالهای رضاشاهی  سالهای تحول ایران از عصری به عصر دیگر

برای دانلود:

khadamat e farhangi tarikhye dorane pahlavi az dr shafa

شجاع الدین شفا: سالهای رضاشاهی  سالهای تحول ایران از عصری به عصر دیگر

http://libertyforiran.com/fravahar/?p=1474

به جای پیروی از هخا ها, نادان ها , معصومه های قمی, کامبیز های حسینی  این نوشته را با دقت بخوانید.

با مهر, خسرو (صمدی) فروهر, آبان ٢٥٧٣ ایرانی

 

ShafaPic[1]

 

نوشته ای از استاد شجاع الدین شفا: از کتاب سرای ایران تا میدان یزید بن مهلب

به جای گوش کردن به اراجیف بهرام مشیری نوشته کوتاه زیر را بخوانید . برای دانلود :

az ketab sara ta yazid ebn molheb-

http://libertyforiran.com/fravahar/wp-content/uploads/2014/11/az-ketab-sara-ta-yazid-ebn-molheb-.pdf

 

AuthorShafaSml[1]