خسرو فروهر : ایران در آستانه جنگی جدید و نیز ورشکستگی بانک ها

خسرو فروهر : ایران در آستانه جنگی جدید و نیز ورشکستگی بانک ها

مصدق, شاه و کاشانی – کودتا چیست؟ قانون اساسی چه میگوید؟ احتشام السلطنه چه گفت؟ شعبان جعفری چه گفت؟ نظر شاپور بختیار درباره مصدق!

برنامه دیشب را برای شما در یوتیوب هم قراردادم. خسرو فروهر: مصدق, شاه و کاشانی – کودتا چیست؟ قانون اساسی چه میگوید؟ احتشام السلطنه چه گفت؟ شعبان جعفری چه گفت؟ نظر شاپور بختیار درباره مصدق!

با سپاس از استاد علی میرفطروس

با سپاس از استاد علی میرفطروس که در نوشته خود به برنامهء من در راستای ۲۸ امرداد زیر مقالهء خود نیز لینک داده اند!
بامهر, خسرو فروهر
http://mirfetros.com/fa/?page_id=3403

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !

پاسخی مستند به دروغ جدید “به اصطلاح اسناد تازه کربلای ۲۸ امرداد” سازمان سیا !
دیدن این برنامه را به هر ایرانی چه هوادار شاه, چه مصدقی, از هر طیف سیاسی, پیشنهاد میکنم!
با مهر, خسرو فروهر

برای همیاری میتوانید مستقیما از لینک زیر استفاده کنید:

https://www.paypal.me/KhosroFravahar

تیتر های قلابی تبلیغاتی و خالیبندی جدید به نام اسناد تازه سازمان امنیت امریکا

تیتر های قلابی تبلیغاتی و خالیبندی جدید به نام اسناد تازه سازمان امنیت امریکا در راستای ۲۸ امرداد؟؟!
اولا اگر این ها جدید بودند پس چرا من خودم در رد دروغ کودتا برخی از آنها را در برنامه های تلویزیونی خودم سال ها پیش نشان داده بودم؟!
دوما اگر یکی از فسیلهای ۵۷ به خودش زحمت داده بود و تاریخ های فرنگی را با ایرانی مقایسه کرده بود حتما متوجه میشد که اسناد ۲۷ و ۲۸ امرداد اتفاقا صحبت از قیام خود جوش و غافلگیرانه مردم میکنند!
سوما بقیه اسناد یا مال یک ماه قبل و یا روز های بعد از قیام ملی هسند و نشان میدهند که اینها نشستند و دارند برای خودشان خالی بندی میکنند!
حتی یک سند در آنها نیست که درباره اجرای کودتا در ۲۸ امرداد باشد!

خسرو فروهر, خرداد ماه ۲۵۷۶ ایرانی

مقایسه اسطوره های آریایی “مهاباراتا” با ارزش های اسلامی امروز

خسرو فروهر : آیا سگ ها در هندوستان ارزش بیشتری از زنان در ایران اسلامی دارند؟ مقایسه اسطوره های آریایی مهاباراتا با ارزش های اسلامی امروز –
نگاهی به ارزش ها و الگوهای ایران امروز

کاروان ابتذال

مردمی که کثافت کاری بهمن ۵۷ را انقلاب مینامند قهرمانان جدیدشان هم از قماش سید ممد خان حسینی بخوانید شاه اسمائیل کالیفرنیایی, احمدی نژاد مموتی, روحانی جون و کامبیز حسینی پارازیتی خواهند بود!
از سرنوشت باید سپاسگزار باشم که از این مردمان بی نیاز هستم و امیدوارم این افراد هر چه بیشتر از من متنفربوده و کمتر و کمتر بیننده برنامه هایم باشند!
زندگی زیبا است و باید به آن ارزش گذاشت!
با مهر,
خسرو فروهر

 

 

وصل امید به بند تنبان یک حزب اللهی لیبرالیسم نیست

بهانه های آبگوشتی از گرگ ها بودا نمیسازد! ماکیاولیسم را با نشان فروهر همراه کردن زرنگی نیست, بلکه یا خریت است یا نشان از انحطاط کامل یک ملت دارد!
آویزان شدن به ریش فلان آخوند سیاست نیست, وصل امید به بند تنبان یک حزب اللهی لیبرالیسم نیست و شیرجه زدن به ابتذال جهش قهرمانانه نام ندارد!
در همان دوران جنبش سبز پیش بینی کرده بودم که مردمی که اینگونه جنایات موسوی را یک شبه فراموش میکنند, روزی هم از همین احمدی نژاد فرشته آزادی خواهند ساخت! امروز میبینم که تنها اشتباه پیشبینی ام این بود که فکر میکردم برای تحمیق جدید مردم ما ۱۵ سالی حدودا زمان لازم باشد!
گویا زیادی روی مردم حساب باز کرده بودم! دیدم یک آقایی شروع کرده به نام لیبرالیسم از احمدی نژاد قهرمان ساختن و یک گله از ایرانیان هم ذوق زده برایش کف میزنند!!
داشتم مینوشتم که برایم دیدن این چیز ها غم انگیز است ولی هنگام نوشتن این مطلب متوجه شدم که دیگر احساسی ندارم! نه عصبانی هستم و نه غمگین! گویا دیگر این مردمان نمیتوانند من را با حماقت و بی وجدانی خود شگفت زده کنندو ناخود آگاه به این کج فرهنگی عادت کرده ام!
خوشحالم که از بسیاری از این افراد دور هستم! امیدوارم هر روز کمتر مورد توجه این مردمان باشم و از من بدشان بیاید!
روز زیبایی است. هوا گرم و دلچسب است. چند روزی بیمار بودم و خانه نشین. امروز کمی بهتر شده ام و حس خوبی دارم. خوشحالم که راه خودم را میروم و از تکروی ابایی ندارم.
خسرو فروهر, خرداد ماه ۲۵۷۶ شاهنشاهی ایرانی

 

خسرو فروهر: صفویه, قرون وسطی و رنسانس پهلوی در ایران