اخبار همگانی

ایمیل یکی از خوانندگان سایت از تهران: از ساعاتی قبل سامانه ضد هوایی مستقر در دانشگاه تهران و از بام بعضی ساختمانهای وابسته به نهادهای دولتی اقدام به شلیک ممتد ضد هوایی کرده اند (فیلم زیر). این اقدام موجب ترس و وحشت دانشجویان دانشگاه تهران و مردم عادی درنقاط مختلف شهر ته... Read more

فرهنگی

میتینگ‌ تلگرامی

دردسر تازه رژیم؛ دهه هشتادی ها میتینگ می روند! یک سایت نزدیک به باند نظامی-امنیتی: اگر تلگرام در سال... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

رسانه (Multimedia)

Copyright © 2016 LibertyForIran.Com